Zaproszenie   |   Regulamin   |   Nagrody   |   Aktualności   |   Konto uczestnika

Regulamin Programu Lojalnościowego Grupy IBB Hotel Collection

Pobierz regulamin w formacie PDF 

§ 1
Przedmiot regulaminu

 

1.1.Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego Grupy IBB Hotel Collection, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki przystąpienia oraz uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Grupy IBB Hotel Collection, skierowanym do osób korzystających z usług oferowanych przez hotele Grupy IBB Hotel Collection.

1.2.Program obejmuje następujące hotele:
IBB Grand Hotel Lublinianka w Lublinie,
IBB Andersia Hotel w Poznaniu.

§ 2
Definicje

 

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 

Program – Program Lojalnościowy Grupy IBB Hotel Collection prowadzony przez Organizatorów Programu, którego Patronem jest IBB Polska Sp. z o.o.;

Organizatorzy Programu:
1.Lublin Grand Hotel Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 145390, kapitał zakładowy w kwocie 164.500,00 złotych, NIP: 7122774278; REGON:432536016;
2.Andersia Tower Hotel Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy Placu Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 242969, kapitał zakładowy w kwocie 5.226.000,00 złotych, NIP: 7781432866, REGON: 300180027;

Patron – IBB Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin, NIP: 7122805808, REGON: 432657748, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 165326, o kapitale zakładowym w kwocie: 50.000,00 PLN;

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z usług oferowanych przez Organizatorów Programu, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Programie, wyrażając zgodę na warunki Regulaminu oraz podpisała Protokół Wydania Karty Lojalnościowej;

Umowa Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym – dokument, w którym Uczestnik zgłasza chęć udziału w Programie i udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą;

Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

Protokół Wydania Karty Lojalnościowej – dokument, którego podpisanie stanowi podstawę wydania Karty, nadający osobie, która podpisała Umowę Uczestnictwa
w Programie Lojalnościowym status Uczestnika;

Operator Programu – osoba odpowiedzialna ze strony Organizatorów Programu za funkcjonowanie Programu dostępna pod adresem e-mail:
IBB Grand Hotel Lublinianka: grandhotel@lublinianka.com, bądź numerem telefonu: +48 81 4466 100;
IBB Andersia Hotel: andersia@andersiahotel.pl, bądź numerem telefonu: +48 61 6678 000;

Karta – karta stanowiąca własność Organizatora Programu, wydawana Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem, identyfikowana przez numer umieszczony na Karcie, przeznaczona do naliczania Punktów, gromadzonych na Koncie Uczestnika w ramach Programu; Karta wydawana jest nieodpłatnie i jest ważna bezterminowo;

Numer Karty – numer umieszczony na Karcie, identyfikujący Kartę oraz Uczestnika, do którego Karta jest przypisana;

PIN Karty – unikalna konfiguracja cyfr przypisana do każdej Karty w momencie jej wydania Uczestnikowi;

Konto Uczestnika – konto utworzone na podstawie danych (imię, nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości) Uczestnika w celu rejestracji i gromadzenia Punktów naliczanych
w ramach Programu; do Konta Uczestnika przypisana jest Karta wydana Uczestnikowi;

Stan Konta – aktualna liczba ważnych Punktów zgromadzonych na danym Koncie Uczestnika;

Punkt – podstawowa jednostka rozliczeniowa w ramach Programu;

Profit – nagroda, oferowana Uczestnikowi przez Organizatorów Programu w zamian za zgromadzone przez niego Punkty;

Protokół wydania Profitu – dokument potwierdzający wydanie Profitu Uczestnikowi;

Baza Danych Programu Lojalnościowego – zbiór danych osobowych Uczestników
i osób wyrażających chęć przystąpienia do Programu, w tym, w szczególności przekazanych w Umowie Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, które są przetwarzane przez Organizatorów Programu lub przez inny podmiot, któremu Organizatorzy Programu mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).

§ 3
Warunki przystąpienia do Programu

 

3.1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca gościem indywidualnym, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która będąc gościem jednego z Hoteli wymienionych w pkt 3.2. poniżej, podpisała Umowę Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, zawierającą oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Programu oraz celów marketingowych jak również akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
3.2. Program skierowany jest do gości indywidualnych, którzy korzystają z usług:
IBB Grand Hotel Lublinianka w Lublinie,
IBB Andersia Hotel w Poznaniu.
3.3. Osoba, która skorzysta z usług Organizatorów Programu w jednym z Hoteli wymienionych w pkt 3.2. i wyrazi chęć przystąpienia do Programu otrzymuje Kartę Programu Lojalnościowego Grupy IBB Hotel Collection.
3.4. Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z faktu uczestnictwa w Programie, w tym z gromadzenia na Koncie Uczestnika Punktów i odbioru Profitów jest brak zaległych płatności na rzecz któregokolwiek z Hoteli wymienionych w pkt 3.2 niniejszego paragrafu.

§ 4
Przystąpienie do Programu. Dane osobowe

 

4.1.Warunkiem przystąpienia do Programu jest podpisanie Umowy Uczestnictwa
w Programie Lojalnościowym.
4.2.Podanie przez osobę wyrażającą chęć przystąpienia do Programu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Programie.
4.3.Osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Programu może do niego przystąpić
w dowolnym momencie jego trwania.
4.4.Złożenie przez osobę wyrażającą chęć przystąpienia do Programu podpisu na Umowie Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu oraz akceptację jego postanowień.
4.5.Osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Programu staje się Uczestnikiem z chwilą podpisania Protokołu Wydania Karty Programu Lojalnościowego.
4.6.Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą.
4.7.Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji poprzez pisemną prośbę skierowaną do jednego z Organizatorów Programu.
4.8.Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić jednego z Organizatorów Programu,
o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych.
4.9.Uczestnik ponosi wszelkie konsekwencje braku zawiadomienia, o którym mowa w pkt 4.8.

 

§ 5
Karta. Konto Uczestnika

 

5.1.Niezwłocznie po wprowadzeniu danych osoby wyrażającej chęć przystąpienia do Programu, wydawana jest nieodpłatnie Karta wraz z jednym egzemplarzem Umowy Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
5.2.Po otrzymaniu Karty, Uczestnik podpisuje Protokół Wydania Karty Lojalnościowej.
5.3.Cyfry PIN wskazane Uczestnikowi w Protokole Wydania Karty Lojalnościowej albo
w Protokole Wydania Duplikatu Karty Lojalnościowej powinny być zachowane
w tajemnicy.
5.4.Karta jest ważna przez cały okres trwania Programu, chyba że Organizatorzy Programu zdecydują się na wymianę wszystkich, lub konkretnych Kart Uczestników.
5.5.Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę uprawniającą do naliczania Punktów i wymiany ich na Profity.
5.6.Uczestnik obowiązany jest nie udostępniać Karty innym osobom, Karta jest przypisana do Uczestnika i nie jest zbywalna.
5.7.Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
5.8.Kartą może się posługiwać wyłącznie Uczestnik.
5.9.Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem.
5.10.Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika.
5.11.Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Karty, lub jej udostępnianie osobom trzecim może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień, w tym pozbawienie statusu Uczestnika i wykreślenie z systemu.

§ 6
Naliczanie i gromadzenie Punktów

 

6.1.Uczestnikowi naliczane są Punkty za korzystanie ze świadczonych przez Hotele objęte Programem:
- usług hotelowych,
- usług gastronomicznych,
- usług konferencyjnych,
- usług fitness center.
6.2.Uczestnik nie otrzymuje Punktów za usługi refakturowane oraz faktury przedpłatowe.
6.3.Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie Karty pracownikowi Organizatora Programu, zanim Uczestnik nabędzie usługę objętą Programem.
6.4.Naliczanie Punktów przez pracownika Organizatora Programu przy użyciu Karty następuje w chwili wystawienia faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
6.5.Punkty naliczane są według następującej zasady:
każde 4,00 zł lub 1 Euro brutto za usługi noclegowe = 1 Punkt
każde 4,00 zł lub 1 Euro brutto za usługi gastronomiczne = 1 Punkt
każde 4,00 zł lub 1 Euro brutto za usługi konferencyjne =1 Punkt
każde 4,00 zł lub 1 Euro brutto za usługi fitness center = 1 Punkt
6.6.Uzyskane Punkty nie mogą być przekazywane na Konto innego Uczestnika.
6.7.Uczestnik może sprawdzić swoje saldo punktowe na stronie internetowej sieci IBB Hotel Collection: www.ibbhotels.com w module „Program Lojalnościowy IBB Hotel Collection”, wpisując w wyznaczonym miejscu numer karty i PIN wygenerowany przez system
i widniejący na Protokole Wydania Karty Lojalnościowej lub Protokole Wydania Duplikatu Karty Lojalnościowej.
6.8.Konto Uczestnika może zostać zablokowane, jeśli Organizator Programu uzna to za konieczne w celu ochrony przed nadużyciami.

§ 7
Wymiana punktów na Profity

 

7.1.Warunkiem otrzymania przysługującego Uczestnikowi Profitu jest posiadanie Karty przez Uczestnika.
7.2.Odbiór Profitu następuje osobiście w jednym z Hoteli objętych Programem za uprzednim okazaniem upoważnionemu pracownikowi Organizatora Programu Karty oraz dowodu tożsamości Uczestnika.
7.3.Upoważniony pracownik Organizatora Programu jest uprawniony do niewydania Profitu osobie podającej się za Uczestnika, jeżeli:
poweźmie wątpliwość, co do jego tożsamości,
nie będzie dysponował Kartą; w przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Karty stosuje się § 10 Regulaminu.
7.4.Lista Profitów oraz ilość Punktów wymaganych do uzyskania danego Profitu znajduje się w Recepcji Hotelu biorącego udział w Programie oraz na stronie Grupy IBB Hotel Collection: www.ibbhotels.com.
7.5.Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo do uaktualniania w każdym czasie katalogu Profitów.
7.6.Profity w postaci noclegów w danym hotelu zostały przygotowane na pobyt dwóch osób w pokojach dwuosobowych, w przypadku pobytu jednej osoby Profit liczony jest jak za pobyt dwóch osób.
7.7.Profit w postaci noclegu i usług gastronomicznych może zostać zrealizowany w:
IBB Grand Hotel Lublinianka w Lublinie,
IBB Andersia Hotel w Poznaniu.
7.8.Punkty naliczane w hotelach, o których mowa w pkt 3.2. Regulaminu sumują się.
7.9.Odbiór Profitu może nastąpić w dowolnym Hotelu o którym mowa w pkt 3.2. Regulaminu, jeżeli Uczestnik zgromadził na Koncie Uczestnika wystarczającą ilość Punktów.
7.10.Wydanie Uczestnikowi Profitu powoduje zmniejszenie Punktów na Koncie Uczestnika o ilość wymaganą do otrzymania danego Profitu.
7.11.Przy odbiorze Profitu Uczestnik składa podpis na Potwierdzeniu Odbioru Profitu.
7.12.W przypadku realizacji Profitu w postaci pobytu w Hotelu konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pokoju w danym Hotelu.
7.13.Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji
w sytuacji braku miejsc w Hotelu w terminie podanym przez Uczestnika, lub jeżeli okres pomiędzy dniem, w którym dokonywana jest rezerwacja, a podanym przez Uczestnika planowanym terminem przyjazdu jest krótszy niż 7 dni, w takich sytuacjach Organizator Programu podaje najbliższy możliwy termin realizacji Profitu.
7.14.Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
7.15.Odpowiedzialność Organizatora Programu ogranicza się do zapewnienia dostępu do wybranych Profitów objętych Programem Lojalnościowym.
7.16.W przypadku wad towaru, który podlega gwarancji, Uczestnik korzysta z uprawnień wynikających z karty gwarancyjnej.
7.17.Wszelkie ewentualne opłaty i podatki związane z realizacją Punktów obciążają Uczestnika.
7.18.Zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej jako: UPDOF), jeżeli wydanie Profitu jest dokonane na rzecz Uczestnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a wartość Profitu przekroczy kwotę 760 zł, Organizator Programu przed wydaniem Profitu pobierze, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF, podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości Profitu, na rzecz tego Uczestnika.
7.19.Zapłata podatku przez Uczestnika na konto Organizatora Programu jako płatnika podatku jest warunkiem wydania Profitu Uczestnikowi; brak zapłaty podatku
w terminie 10 dni od daty wyboru Profitu będzie uznawany za rezygnację z odbioru Profitu.
7.20.W przypadku wydania Profitu Uczestnikowi, będącemu przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą, Organizator Programu nie będzie pobierał podatku zryczałtowanego; przedsiębiorca uwzględni wartość Profitu w przychodzie do opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności.

 

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych

 

8.1.Administratorami danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika są Organizatorzy Programu.
8.2.Organizatorzy Programu, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego
z Uczestników Programu przyjmują wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi,
w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.
8.3.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu Lojalnościowego i posłużą do stworzenia Bazy Danych Programu Lojalnościowego.
8.4.Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatorów Programu informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu.
8.5.Zgoda, o której mowa w pkt 8.4. zostaje udzielona poprzez podpisanie Formularza Zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
8.6.Organizatorzy Programu, na zasadach określonych w Ustawie mogą powierzyć innym podmiotom przetwarzanie danych osobowych Uczestników.

§ 9
Zakończenie Programu

 

9.1.Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
9.2.Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu.
9.3.Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem Uczestników Programu, ze skutkiem następującym po 30 dniach kalendarzowych od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu.
9.4.W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu:
Organizatorzy Programu są zobowiązani do umieszczenia informacji
o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu w swoich Hotelach, na stronie internetowej www.ibbhotels.com oraz do powiadomienia każdego
z Uczestników o zawieszeniu lub zakończeniu Programu drogą elektroniczną, ze wskazaniem dokładnego adresu internetowego informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu, jeżeli Uczestnik podał swój adres elektroniczny Organizatorom Programu; informacja musi zawierać szczegółowe warunki zakończenia Programu i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów na Profity,
Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Profity
w terminie 30 dni kalendarzowych od daty umieszczenia informacji przez Organizatorów Programu o zawieszeniu lub zakończeniu Programu; po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Profity, a Organizatorzy Programu nie będą zobowiązani do wymiany na Profity Punktów niewykorzystanych przez Uczestnika.
9.5.Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 9.3., w przypadku zakończenia Programu przez Organizatorów Programu, wszystkie punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika, a niewykorzystane zostają skasowane.
9.6.W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Uczestnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z Programu w Hotelu jednemu z Organizatorów Programu; Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu własnoręcznym podpisem na oświadczeniu.
9.7.Wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika należy wymienić na Profity przed rezygnacją z Programu.
9.8.Niezwłocznie po podpisaniu rezygnacji o której mowa w pkt 9.6. Regulaminu, następuje usunięcie Konta Uczestnika, wraz ze wszystkimi danymi osobowymi Uczestnika; Punkty zgromadzone, a niewykorzystane zostają skasowane.

§ 10
Utrata i wymiana uszkodzonej Karty

 

10.1.W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty należy o tym powiadomić Organizatora Programu, w którego Hotelu została wydana dana Karta.
10.2.W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty, możliwe jest odczytanie dotychczas zgromadzonych Punktów; Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta, do której przypisane zostaną zgromadzone Punkty.
10.3.Organizatorzy Programu nie ponoszą odpowiedzialności za wymianę Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Profity przez osobę do tego nieupoważnioną, jeżeli w chwili wymiany osoba ta posiadała Kartę i podała prawidłowy PIN Karty, a także legitymowała się dowodem tożsamości Uczestnika.

§ 11
Patronat IBB Polska

 

11.1.Patron sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Programu.
11.2.Patron jest uprawniony do badania sposobu wydawania Profitów.
11.3.Patron wydaje wiążące wskazówki Organizatorom Programu, co do funkcjonowania Programu, w tym może zobowiązać Organizatorów Programu do zmiany, lub wprowadzania nowych katalogów Profitów.
11.4.Patron może zobowiązać Organizatorów Programu do zawieszenia lub zakończenia Programu zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
11.5.Patron nie ma wglądu do danych osobowych Uczestników Programu.
11.6.Patron nie jest podmiotem odwoławczym w zakresie czynności odnoszących się do Uczestnika, a podejmowanych przez Organizatorów Programu.

§ 12
Postanowienia końcowe

 

12.1.Operatorzy Programu udzielają wszelkich informacji, dotyczących funkcjonowania Programu Lojalnościowego Grupy IBB Hotel Collection.
12.2.Uczestnik może zgłosić pytania, zastrzeżenia i uwagi, związane z Programem poprzez kontakt telefoniczny, bądź wysyłając e-mail do Operatora Programu; numery telefonu oraz adresy e-mail podane zostały w § 2 Regulaminu.
12.3.Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
12.4.Organizatorzy Programu zastrzegają, że w tworzonych w ramach Programu kampaniach, lub katalogach obowiązywać mogą ograniczenia czasowe w odniesieniu do przyznawania Punktów, odbioru Profitów oraz ważności Punktów.
12.5.Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo do uaktualniania w dowolnym czasie oferty Programu, w tym do usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Profitów, jak również do zmiany rodzajów i wartości Punktów.
12.6.Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia do Programu nowych Hoteli sieci IBB Hotel Collection w czasie rozwoju Programu.
12.7.Szczegółowe warunki poszczególnych kampanii określać będą odrębne regulaminy dostępne na stronie internetowej Grupy IBB Hotel Collection oraz w recepcji Hoteli Organizatorów Programu.
12.8.Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo zmiany treści Regulaminu; aktualny Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Grupy IBB Hotel Collection: www.ibbhotels.com; zmieniony Regulamin będzie obowiązywał niezwłocznie po jego opublikowaniu.
12.9.Jeżeli Uczestnik podał swój adres elektroniczny Organizatorom Programu, zostanie on poinformowany o każdorazowej zmianie Regulaminu drogą elektroniczną.
12.10.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy.
12.11.Strony Programu zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów, które mogłyby powstać w związku z wykonywaniem Programu.
12.12.W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy.